Sociální dávky

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

je určen osobám starším jednoho roku závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Výše příspěvku na péči

VĚK

STUPEŇ ZÁVISLOSTI
(v Kč/měsíc)

I.

lehká

II.

středně těžká

III.

těžká

IV.

úplná

do 18

3 000

6 000

9 000

12 000

nad 18

800

4 000

8 000

12 000

Zvýšení příspěvku na péči o 2 000 Kč náleží:

 1. nezaopatřenému dítěti ve věku do 18 let, které má nárok na příspěvek na péči (zvýšení nenáleží dítěti, které čerpá příspěvek na úhradu potřeb dítěte, důchod z důchodového pojištění, je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež )
 2. b.    rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než 2násobek částky jejího životního minima.

Stupně závislosti

 • zdravotní stav se posuzuje podle  těchto 10 základních životních potřeb:
  • mobilita
  • orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • tělesná hygiena
  • výkon fyziologické potřeby
  • péče o zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost

U osob do 18 let věku

 • I stupeň (lehká závislost), pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna osoba zvládat tři základní životní potřeby
 • II. stupeň ( středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá čtyři nebo pět základních životních potřeb
 • III. stupeň ( těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá šest nebo sedm základních životních potřeb
 • IV. stupeň (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá osm až deset základních životních potřeb

U osob starších 18 let věku

 • I. stupeň (lehká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby
 • II. stupeň ( středně těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb
 • III. stupeň (těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb
 • IV. stupeň ( úplná závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb

Povinnosti příjemce příspěvku na péči

Příjemce příspěvku na péči je mimo jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok na dávku, její výši nebo výplatu, příspěvek využívat na zajištění pomoci osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu a na výzvu Úřadu práce užití prokázat (není-li užití zjevné z využívání S-karty).

ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

Podmínky:

 • podle zákona o sociálních službách platí, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách)
 • jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
 • Rejstřík poskytovatelů sociálních služeb

Co najdete v našem rejstříku poskytovatelů sociálních služeb, napovídá už jeho název. Jde o kompletní seznam institucí i jednotlivců, kteří nabízejí  sociální služby.

 • asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci
 • náležitosti smlouvy:
  • označení smluvních stran
  • rozsah pomoci
  • místo a čas poskytování pomoci
  • výše úhrady za pomoc
 • úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče závislá osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci
 • vzorovou smlouvu a průvodní dopis naleznete na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/723-informace-c-6-vzorova-smlouva-pro-asistenty-pece.html

 

Výhody:

 • v případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem do 12 000 Kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů)
 • pokud asistent sociální péče odvádí  řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat
 

JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?

 o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR

          (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp)

 • žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci 
  (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče

 • VÝŠE příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
 • o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)
 • nová dávka sloučilatyto dřívější dávky:
  • příspěvek na individuální dopravu
  • příspěvku na provoz motorového vozidla
 • Formuláře pro žádost na příspěvek na mobilitu naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnM120101571&SSID=coRI8aZsC7OjAMYJe4_Xs2ICSfnQXJXd
 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

 • jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením
 • příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech:
 1. Příspěvek na zvláštní pomůcku:
 • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby ( nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
 • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
 • pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
 • maximální výše příspěvku je 350 000 Kč
 1. Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
 • výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
 • maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kčopakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let
 • součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
 • tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu
 • konstrukce dávky bude zvyšovat dostupnost pomůcek pro OZP
 • o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)
 • nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
 1. a.    jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 2. b.    příspěvek na úpravu bytu
 3. c.    příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 4. d.    příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla

 

PRŮKAZY TP, ZTP NEBO ZTP/P

 • pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se zdravotním postižením z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1. 1. 2012 v platnosti, avšak do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech (nejdéle však do 31. prosince 2015)
 • Formulářhttps://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPO120101573&SSID=SWsPhNZQ5US9o3Ajo.dhrkL6LvLcQ8.D
 • příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení, které bude obsahovat informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich postupném nahrazení
 • průkaz OZP bude i nadále používat dosavadní označení TP, ZTP a ZTP/P, v průběhu přechodného období však tyto papírové průkazy budou nahrazeny elektronickou kartou - tzv. „kartou sociálních systémů“ (sKarta)
 • sKarta bude mít funkce:
  • identifikační
  • bude sloužit k autentizaci občana při komunikaci s úřadem
  • platební (= platební karta), platební funkce povinna pouze pro osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, resp. u vybraných jedinců, kteří tento systém již v minulosti zneužívali
 • sKarta nebude žádným způsobem vázána na soukromý účet klienta a jednotlivé typy dávek určené k různým účelům budou prostřednictvím karty vypláceny různými formami typu:
  • výběrem z bankomatu
  • nákupem zboží v obchodě
  • omezením na nákup sociálních služeb

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

          Přídavek na dítě a jeho výše v roce 2012

Výše, jakou mají přídavky na děti, se stanovuje na základě věku dítěte. Zákon rozlišuje tři věkové hranice (do 6 roků, 6 – 15 roků, a nezaopatřené děti 15 – 26 roků). Přídavek na dítě bude mít tedy v roce tuto výši:

 • ·Příspěvek na dítě do 6 roků v roce 2012 = 500 Kč
 • ·Přídavek na dítě 6 až 15 roků v roce 2012 = 610 Kč
 • ·Přídavky na dítě 15 – 26 roků v roce 2012 = 700 Kč

            Jak získat přídavky na dítě

Jak již bylo uvedeno výše, abyste získali přídavky na dítě, nesmí vaše čisté příjmy v rozhodném období přesáhnout 2,4 násobek životního minima. Při nárok na dávky na dítě se vždy posuzuje předchozí kalendářní rok.

                        Částky životního minima platné od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

pro jednotlivce

3 410

pro první osobu v domácnosti

3 140

pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku

2 830

     do 6 let

1 740

     6 až 15 let

2 140

     15 až 26 let (nezaopatřené)

2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

 Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

 • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
  Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro
  • bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

2

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

3

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

4 a více

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

 • v družstevních bytech a bytech vlastníků

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

2

6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

3

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

4 a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

 

 • Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
 • Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech  Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012.
 • Formulář: http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formular-zadost-o-prispevek-na-bydleni-ny_09zadprispbyd.html

INVALIDNÍ DŮCHOD

Základní informace k životní situaci

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, tedy dávka, která souvisí s pojmem invalidita a na kterou má nárok pojištěnec při splnění podmínek stanovených zákonem.

Podle zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:

 • ·o 35 % až o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 
 • ·o 50 % až o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 
 • ·o 70 % a více, jedná se o invaliditu třetího stupně.

                        Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o invalidní důchod může podat:

 • ·oprávněná osoba, 
 • ·zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

                        Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci při současném splnění následujících podmínek:

 • ·nedosáhl ještě 65 let, 
 • ·stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně, 
 • ·získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 
 • ·nesplnil podmínky na řádný starobní důchod, 
 • ·nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán předčasný starobní důchod.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 • ·do 20 let méně než jeden rok,
 • ·od 20 let do 22 let jeden rok,
 • ·od 22 let do 24 let dva roky,
 • ·od 24 let do 26 let tři roky,
 • ·od 26 let do 28 let čtyři roky,
 • ·nad 28 let pět roků.

Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká dnem, pokud jeho poživatel dosáhl věku 65 let. Tímto dnem vzniká tomuto poživateli důchodu nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Nárok na tento druh starobního důchodu však nevylučuje nárok na řádný starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 1 až 3 zákona o důchodovém pojištění.

                        Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o invalidní důchod.

Formuláře: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm

                        Na které instituci životní situaci řešit

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

Kontakty na OSSZ/PSSZ/MSSZ naleznete zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

                        Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K poskytnutí odborné pomoci a k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti je příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ. Vlastní rozhodování o invalidním důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k posouzení zdravotního stavu a k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti.

                        Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • ·občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost), 
 • ·doklady o studiu, event. učení (i neukončeném), 
 • ·doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání, 
 • ·doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby), 
 • ·rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

                        Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o invalidní důchod musíte podat na originálním tiskopisu.

Tiskopisy České správy sociálního zabezpečení jsou k dispozici na OSSZ/PSSZ/MSSZ.

                        Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V rámci řízení o invalidní důchod se žádné správní poplatky nehradí.

Rovněž případné ověření pravosti listinných dokumentů (pořízených opisů podle originálu) předkládaných spolu se žádostí o důchod, provádí bezplatně příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

                         Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj.

                        Elektronická služba, kterou lze využít

Své dotazy můžete posílat zde: elektronické podatelny jednotlivých pracovišť ČSSZ.