Formuláře

 • Žádost o realizaci DUPV

          - metodika k žádosti o realizaci DUPV 

          - žádost o realizaci DUPV

          - vzor- ošetřovatelský plán

          - vzor-řešení naléhavých stavů

          - Přílohy 2-5

 

 

 • Žádosti o přiznání příspěvku na péči     

Tento formulář slouží k podání žádosti o sociální dávku příspěvek na péči. Ta je určena pro osoby, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby. Konkrétně se jedná o případy, kdy je osoba z důvodu zdravotního nebo jiného postižení neschopná se o sebe postarat. Podle míry závislosti (rozlišují se 4 stupně), se liší i výše poskytnuté dávky

Na příspěvek na péči má nárok ten, kdo péči potřebuje. Tedy ne ten, kdo péči poskytuje, jak se někdy zaměňuje. Pouze v případě nezletilé osoby (nezletilé nezaopatřené dítě) podává žádost jeho zákonný zástupce.

V odůvodněných případech je dále možné žádat o zvýšení základního příspěvku na péči. 

V případě splnění podmínek může být příspěvek na péči zvýšen až od 2000 Kč měsíčně.  Pro zvýšení příspěvku na péči musí být splněna některá z následujících podmínek

Zvýšení z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to

 • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)
 • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

Zvýšení z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

 • zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

         - formular-zadost-o-prispevek-na-peci.pdf

         - formular-navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci.pdf

         - formular-zadost-o-zvyseni-prispevku.pdf

 

 • Smlouva pro asistenty sociální péče

         - vzorová smlouva pro asistenty

 • Žádost o příspěvek na mobilitu       

Formulář příspěvek na mobilitu slouží k podání žádosti o dávku pro osoby se zdravotním postižením. Tato dávka má kompenzovat výdaje na dopravu, které má osoba se zdravotním postižením. Příspěvek se vyplácí buď jako pravidelná měsíční dávka (za kalendářní měsíce, ve kterých existovala potřeba dopravovat se nebo být dopravován). Od začátku roku 2014 je rovněž možné žádat o výplatu dávky jednou za kalendářní čtvrtletí. Základní výše příspěvku na mobilitu je 400 korun měsíčně (při výplatě dávky za kalendářní čtvrtletí se tak vyplácí suma 1200 Kč jednou za 3 měsíce).

 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba, která je starší než jeden rok, a je současně držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, který byl přiznán podle aktualizovaných předpisů (poslední změna proběhla k 1. 1. 2014).

 

       - formular-zadost-o-prispevek-na-mobilitu.pdf

 

 • Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku        

Tento formulář slouží k podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. Zvláštní pomůcka je poskytována osobám se zdravotním postižením, a to především osobám, které mají vážné postižení zraku, sluchu nebo sníženou či omezenou možnost pohybu. Příspěvek na zvláštní pomůcku slouží k uhrazení části nákladů, které jsou spojeny s pořízením této pomůcky (může se jednat například o vodícího psa pro nevidomé, úpravy bytu pro osoby s poruchou hybnosti, pořízení motorového vozidla a různé další). Žadatel o dávku se na pořízení pomůcky spolupodílí – hradí 10% z ceny pořízené pomůcky, nejméně ale 1000 Kč.

 

Při posuzování žádosti o tuto dávku se rozlišuje, jestli se jedná o pomůcku v ceně do 24000 Kč nebo jestli se jedná o zakoupení motorového vozidla. U dávky se posuzují příjmy žadatele (resp. okruhu společně posuzovaných osob). Příjmy by neměly přesahovat osminásobek životního minima. (v oprávněných případech ale existují výjimky).

 

U pořízení motorového vozidla se pak hodnotí především celkové majetkové a sociální poměry žadatele, dále se hodnotí potřeba dopravy – v jakém rozsahu, a jak často. Maximální výše příspěvku je 200 tisíc korun.

         formular-zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku.pdf

 

 • Žádost o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P    

Od prvního ledna 2014 začali platit nové podmínky pro vydávání průkazů TP, ZTP, ZTP/P.  Další změna v roce 2014 pak je i to, že ke 30. 4. 2014 končí i platnost všech vydaných sKaret (které u OZP nahrazovali funkci průkazů TP, ZTP, ZTP/P). V průběhu roku 2014 a 2015 si tak všichni současní držitelé průkazu budou muset vyřídit změnu a vydání nového průkazu.

 

Od 1. 1. 2014 také dochází k další změně ve vydávání průkazů pro OZP. Zatímco v předchozích letech fungovala praxe tak, že průkaz byl vydáván automaticky v souvislosti s přiznáním nároku na některou z dávek – příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu, nově se o vydání průkazu bude žádat samostatně.  Pro OZP by to ale nemělo znamenat komplikace, jedná se spíše o administrativní změnu.

 

Nově také platí, že nárok na průkaz TP, ZTP, ZTP/P již nebude navázán na uznaný stupeň závislosti, ale nárok se bude posuzovat v samostatném správním řízení. Stav žadatele bude hodnotit posudkový lékař OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení). Rozhodující pro přiznání průkazu je ale i nadále to, zda zdravotní stav žadatele znamená podstatné omezení jeho schopnosti pohyblivosti a orientace.

 

      formular-zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim.pdf

 

 • Žádost o přídavky na dítě

Tento formulář – žádost o příspěvek na dítě – slouží k vyřízení žádosti o přídavky na děti. O ty může žádat každý, kdo pečuje o nezletilé nebo nezaopatřené dítě. Zletilé nezaopatřené dítě pak o přídavky může žádat samo za sebe. Předpokladem pro schválení nároku, na dávky pro děti, je výše příjmů. Pokud jsou příjmy rodiny nižší než 2,4 násobek životního minima, pak je i nárok na tuto sociální dávku. 

Přídavky na dítě jsou určeny především jako sociální podpora pro rodiny, které mají nízké příjmy. Proto zákon stanovuje, že dávku získá pouze ten, jehož příjmy jsou nižší než zákonem stanovená hranice (v tomto případě 2,4 násobku životního minima).

Žádost o příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce – slouží k tomu tento formulář. Můžete si jej stáhnout přímo na této stránce a následně jej vytisknout a vyplnit. Nebo si můžete vyzvednout hotový tiskopis formuláře na kterékoliv pobočce úřadu práce (nebo i na jiných státních úřadech). Případně můžete žádost vyplnit online přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – mpsv.cz.

      formular-zadost-o-pridavek-na-dite.pdf

 

 • Žádost o příspěvek na bydlení  

Pokud si chcete podat žádost o poskytnutí podpory od státu na úhradu nákladů na bydlení, musíte navštívit úřad práce. Obracejte se úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Zde můžete žádat nejenom o dávky na bydlení ale i o další sociální příplatky a podporu.

Formulář si můžete stáhnout přímo z těchto stránek, nebo můžete využít možnost vyplnit formulář online přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – mpsv.cz. K vyplnění formuláře jej stačí vytisknout a čitelně dopsat všechny požadované údaje.

         - formular-zadost-o-prispevek-na-bydleni.pdf